Мотивуючі та короткі цитати на англійській мові (з перекладом)

Короткий зміст

ВСТУП

 1. Мотивуючі цитати англійською
  1.1.  Про мрії
  1.2.  Про кохання
  1.3.  Про життя
  1.4.  Про дружбу
  1.5.  Для татуювань
  1.6.  Для тренувань
 2. Короткі мотивуючі фрази та цитати з фільмів
 3. Короткі цитати успішних людей
 4. Заключення

 

Бувають дні, коли просто хочеться валятись у ліжку, відкласти всі справи та нікуди не йти. Тоді ми гортаємо scrollстрічку новин в телефоні, шукаючи щось таке, що б змусило рухатись далі keep going. Коли опускаються руки, комусь потрібна підтримка, а комусь добрячий копняк. Як би там не було, це все мотивація – найкращий варіант для відновлення енергії для нових звершень. А де ж знайти ту мотивацію? У нас є варіант…

1. Мотивуючі цитати англійською

Мотиваційні цитати англійською – ресурс, який можна використовувати по-різному – роздрукувати постер та повісити його в кімнаті, поставити як заставку на телефоні чи комп’ютері, постити у соцмережах та й просто виписати собі, щоб запам’ятати нову фразу англійською.

Вибрані нами цитати англійською короткі, зрозумілі та водночас несуть в собі певний сенс. Приготуйтесь мотивуватись! Вас чекають мотивуючі фрази англійською на будь-який смак.

1.1. Про мрії

короткі цитати англійською про мрії

Мотивуючі цитати на англійській для мрійників dreamers:

 If you don’t have big dreams and goals you’ll end up working really hard for someone who does.  Якщо в тебе немає великих планів та цілей, ти працюватимеш на тих, в кого вони є.
 Don’t wish for it – work for it.  Не мрій про це – працюй для цього.
 The distance between dreams and reality is called action.  Відстань між мрією та реальністю називається дією.
 If your dreams don’t scare you, they are too small. – Richard Branson   Якщо твої мрії тебе не лякають, значить вони надто малію – Річард Бренсон
 If you can`t stop thinking about it, don’t stop working for it.  Якщо ти не можеш зупинитись мріяти про це, не зупиняйся працювати для цього.
 Create a life you can`t wait to wake up to.  Створи життя в якому ти не дочекаєшся прокинутись.
 Don’t tell people your dreams, show them your results.  Не розповідай людям про свої мрії, покажи їм результати.
 All our dreams can come true. If we have the courage to pursue them – Walt Disney  Усі наші мрії можуть стати реальністю. Якщо ми маємо відвагу слідувати за ними. – Уолт Дісней
 The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – Eleanor Roosevelt  Майбутнє належить тим, хто вірить у красу їхніх мрій. – Елеонора Рузвельт
 You don`t have to control your thoughts. You just have to stop letting them control you.  Тобі не потрібно контролювати свої думки. Тобі треба лише зупинити їх контроль над тобою.
 God doesn’t put a dream in your heart to taunt you or tease you. – Madison Anaya  Бог не вкладає мрію в твоє серце для того, щоб знущатись над тобою або дразнити тебе. – Медісон Анайя
 The things you are passionate about are not random, they are your calling. – Fabienne Fredrickson  Те, чим ти захоплюєшся не є випадковістю, це твоє покликання.
 Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.  Ніколи не відмовляйся від мрії лише через час, необхідний для її здійснення. Час пройде в будь-якому випадку.
 Dreams are illustrations from the book your soul is writing about you.  Мрії – це ілюстрації книги, яку твоя душа пише про тебе.

 

Якщо ваша мрія – це подорож, прочитайте, як вдало її спланувати тут: Оренда житла і авто за кордоном: огляд ресурсів і необхідні фрази англійською

 

1.2. Про кохання

 

цитати які мотивують, мотиваційні цитати англійською про кохання

 The measure of love is to love without measure.  Міра любові – це любити без міри.
 Never go for a search of love. Go in search of life, and life will find you the love you seek.  Ніколи не шукай любові. Відправляйся на пошуки життя, і життя знайде тобі любов, яку ти шукаєш.
 Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. – Aristotle  Кохання складається з єдиної душі, що живе у двох тілах.
 Love is not what you say. Love is what you do.  Любов – це не те, що ти кажеш. Любов – це те, що ти робиш.
 “How do you spell love?” – “you don’t spell it, you feel it” – A. A. Milne « Winnie-the-Pooh»  “Як пишеться слово «любов»?” – “Любов не потрібно писати, її потрібно відчувати.”
 Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope. – Maya Angelou  Кохання не бачить бар’єрів. Воно стрибає з перешкодами, перестрибує огорожі, проникає крізь стіни, щоб сповна надії прибути до місця призначення.
 How amazing it is to find someone who wants to hear all the things that go on in your head.  Як чудово знайти того, хто схоче слухати все, що відбувається у твоїй голові.
 Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.  Часом серце бачить те, що є невидимим для очей.
 Love is not blind. It just only sees what matters. – William Curry  Любов не є сліпою. Вона просто бачить тільки те, що важливо.
 Whatever our souls are made of, his and mine are the same. – Emily Bronte  З чого б там не були створені душі, його і моя є однаковими. – Емілі Бронте
 And if love be madness, may I never find sanity again. – John Mark Green  І якщо любов буде божевіллям, нехай я більше ніколи не знайду розсудливості.
 One word frees us of all the weight and pain of life: that word is love. – Sophocles  Одне слово звільняє нас від ваги і болю життя: це слово любов. – Софокл
 To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that is everything. – T. Tolis  Кохати – це нічого. Бути коханим – це щось. Але кохати та бути коханим – це все.
 The art of love is largely the art of persistence. – Albert Ellis  Мистецтво кохання – це значною мірою мистецтво наполегливості.
 Love is needing someone. Love is putting up with someone’s bad qualities because they somehow complete you. – Sarah Dessen  Любов – це потребувати когось. Любов – це змиритись з чиїмись поганими рисами, тому, що вони в якомусь сенсі доповнюють тебе.
 Love doesn`t mean you will always agree, see eye to eye, or never have an argument. It means despite the bad days you still can`t see yourself without that person.  Любов не означає, що ви завжди будете погоджуватися, сходитися в думках чи ніколи не мати сварок. Це означає, що не зважаючи на погані дні ви все ще не уявляєте себе без тієї людини.
 We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly. – Sam Keen  Ми вдаємось до любові не шляхом пошуку ідеальної людини, а завдяки тому, що навчаємось ідеально бачити неідеальну людину.

1.3. Про життя

цитати про мотивацію до життя, короткі фрази на англійській про життя

 The hardest walk is walking alone, but it`s also the walk that makes you the strongest.  Найважчий шлях – самотній, але це також той шлях, що робить тебе сильнішим.
 The life in front of you is way more important than the life behind you.  Життя попереду набагато важливіше, ніж життя те, що позаду.
 Life is like a book. Some chapters are sad, some are happy and some are exciting, but if you never turn the page, you will never know that the next chapter has in store for you.  Життя, як книга. Деякі розділи сумні, деякі щасливі, деякі захоплюючі, але якщо ти ніколи не перегорнеш сторінку, ти ніколи не дізнаєшся, що наступний розділ підготував для тебе.
 Sometimes we need to be hurt in order to grow. We must lose in order to gain. Sometimes some lessons are learned best through pain.  Іноді нам потрібно бути пораненим, щоб рости. Потрібно загубити для того, щоб знайти. Іноді деякі уроки ми засвоюємо краще через біль.
 Never regret anything that has happened in your life, it cannot be changed, undone or forgotten so take it as a lesson learned and move on.  Ніколи не жалкуй про те, що сталось у твоєму житті, це не можна змінити, скасувати чи забути, тому візьми це як урок і рухайся вперед.
 The past is where you learned the lesson. The future is where you apply the lesson.  Минуле – де ти взяв урок. Майбутнє – де ти застосуєш цей урок.
 Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path.  Не всі негоди приходять, щоб порушити твоє життя, деякі приходять, щоб очистити твій шлях.
 A satisfied life is better than a successful life. Because our success is measured by others, but our satisfaction is measured by our own soul, mind and heart.  Бути задоволеним в житті важливіше, ніж бути успішним. Тому, що наш успіх вимірюється іншими, але наше задоволення вимірюється душею, розумом та серцем.
 Sometimes in your life situation will keep repeating itself until you learn your lesson.  Іноді у твоєму житті ситуації будуть повторюватись доти, поки ти не візьмеш з них урок.
 When something bad happens you have three choices. You can either let it destroy you or you can let it strengthen you.  У тебе є три варіанти вибору, коли стається щось погане. Ти або можеш дозволити цьому зруйнувати або зміцнити тебе.
 Never regret a day in your life: good days give happiness, bad days give experience, worst days give lessons, and best give memories.  Ніколи не жалій про жоден день у своєму житті: хороші дні дають щастя, погані дні дають досвід, найгірші дні дають уроки, а найкращі дні дають спогади.
 A few bad chapters does not mean your story is over.  Кілька поганих розділів не означають, що твоя історія закінчена.

1.4. Про дружбу

мотивуючі фрази на англійській про дружбу, короткі цитати на англійській про дружбу

 Anything is possible when you have the right people there to support you.  Все можливо, якщо в тебе є правильні люди, які підтримають.
 Everyone has a friend during each stage of life. But only lucky ones have the same friend in all stages of life.  У кожного є друг на протязі кожного етапу життя. Але лише щасливчики мають одного друга на всіх етапах.
 A strong friendship doesn`t need daily conversations or constant togetherness. As long as the relationship lives in the heart, true friends will never part.  Міцна дружба не потребує щоденних розмов або постійного перебування разом. Поки відносини живуть у серці, справжні друзі ніколи не розлучаться.
 You must learn who is gold and who is simply gold-plated.  Ти повинен дізнатися, хто золотий, а хто просто позолочений.
 There are friends. There is family. And there are friends that become part of the family.  Є друзі. Є сім’я. А є друзі, які стали частиною сім’ї.
 What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.  Хто такий друг? Одна душа, що перебуває у двох тілах.
 In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.  На кінець ми будемо пам’ятати не слова наших ворогів, а мовчання друзів.
 Best friends are hard to find, harder to leave and impossible to forget.  Найкращих друзів важко знайти, важче покинути та неможливо забути.
 Only those who care about you can hear you when you’re quiet.  Тільки ті, хто турбується про тебе, можуть почути тебе, коли ти мовчиш.
 I’d rather have an enemy who admits that hate me, instead of a friend who secretly puts me down.  Я б краще мав ворога, який визнає, що ненавидить мене, ніж друга, що принижує мене поза очі.
 Fake friends be like: once they stop talking to you, they start talking about you.  Фальшиві друзі: одного разу, як вони перестануть розмовляти з тобою, вони починають говорити про тебе.
 Life is not about who’s real to your face, it’s about who’s real behind your back.  Життя – не про те, хто щирий при тобі, воно про те хто щирий за твоєю спиною.
 Stay close to people who feel like sunlight.  Будь поруч з людьми, які відчуваються як сонячне світло.

1.5. Для татуювань

мотивуючі цитати на англійській для татуювань

Наважуючись на тату, ми не просто обираємо малюнок на тілі, а робимо вибір на все життя. Тому, чому б не закарбувати мотивацію, яка буде завжди з тобою?

Оскільки татуювання є перманентним, важко обрати ту найкращу фразу, яка означатиме багато для вас. Ми постарались і знайшли для вас цитати для мотивації та короткі фрази на англійській, серед яких можливо ви знайдете саме свою:

 Bad times make a good man  Погані часи формують хорошу людину
 Hard times create strong men. Strong men create good times  Важкі часи формують сильну людину. Сильна людина створює хороші часи.
 Never a failure – always a lesson  Ніколи не поразка –  завжди урок
 Nothing is impossible with a willing heart  Нічого не є неможливим з вольовим серцем
 Even the darkest night will end and the sun will rise  Навіть найтемніша ніч закінчиться і зійде сонце
 Everything is temporary  Ніщо не вічне
 Bad days won’t last forever  Погані часи не триватимуть вічно
 Whatever it takes  Чого б це не коштувало
 Wisdom begins in wonder  –Socrates  Чудо – початок мудрості   -Сократ
 Not easy but worth it  Не легко, але воно того вартує
 Life is precious. Got it?  Життя є цінним. Зрозумів?
 Trust your vibes, energy never lies  Довіряйся своїм вібраціям. Енергія ніколи не бреше
 Forgive your enemies  Пробач своїх ворогів
 Do it anyway  Всеодно зроби це
 Good things take time  Хороші речі потребують часу
 Collect beautiful moments  Колекціонуй красиві моменти
 Perfectly imperfect  Ідеально неідеальний
 What is your plan to do with your one wild and precious life?  Що ти плануєш робити зі своїм єдиним шаленим і цінним життям?
 Look for the magic in anything  Шукай магію у всьому
 A bit of madness is key  Трішки безумства – ось що важливо
 Love. Dream. Believe  Люби. Мрій. Вір
 Create yourself  Створюй себе
 Life is love  Життя – це любов
 Girl power  Сила дівчат
 If not now, then when?  Якщо не зараз, то коли?
 Everyone deserves a chance to fly  Кожен заслуговує на шанс, щоб полетіти
 Don’t dream it, be it  Не мрій про це, будь цим
 Soft-hearted. Strong-minded  М’яке серце. Сильний дух
 Make yourself proud  Змусь себе пишатись собою
 Dream until your dreams come true  Мрій, допоки твої мрії не стануть реальністю
 Keep choosing joy  Продовжуй обирати радість
 Here and now  Тут і зараз

1.6. Для тренувань

мотивуючі фрази англійською для спорту, короткі мотивуючі фрази для спорту

Навіть регулярно тренуючись, досить часто людина може легко здатися. Завжди є спокуса temptationпропустити всього одне тренування, а замість цього дивитись серіал та їсти снеки цілий день. Тому так потрібно підтримувати себе вмотивованим, щоб не зійти зі шляху, а навпаки чітко бачити ціль і йти до неї. В такому випадку допомагає підтримка близьких, приклади кумирів та мотиваційні вислови.

Саме тому ми зібрали короткі мотивуючі фрази для спорту та тренувань workout.

 What seems impossible today will one day become your warm-up.  Те, що зараз дається для тебе неможливим, колись стане твоєю розминкою.
 It only takes twenty-one days to make or break a habit.  Потрібен лише 21 день, щоб виробити або зруйнувати звичку.
 Making excuses burns zero calories per hour.  Відмазки спалюють нуль калорій за годину.
 The only bad workout is the one that didn’t happen.  Поганим є тільки те тренування, якого не було.
 Your body can stand almost anything. It’s your mind that you have to convince.  Твоє тіло може витримати будь-що. Єдине, що треба зробити – переконати свій розум.
 The best feeling is when you didn’t want to exercise and you worked out anyways.  Найкраще відчуття – коли ти не хотів тренуватись, але все одно зробив це.
 Eat. Sleep. Train. Repeat.  Їж. Спи. Тренуйся. Повтори.
 Get up and go harder than you did yesterday.  Прокинься і зроби більше, ніж зробив вчора.
 You never realize how long a minute is until you exercise.  Ти ніколи не усвідомиш наскільки довгою є хвилина, поки не почнеш тренуватись.
 If you thing lifting is dangerous, try being weak. Being weak is dangerous.  Якщо ти думаєш, що підйом ваги це небезпечно, спробуй бути слабким. Ось що небезпечно.
 On good days workout. On bad days workout harder.  В хороші дні тренуйся. В погані дні тренуйся ще наполегливіше.
 Improving yourself is a slow process, but quitting won’t speed it up.  Самовдосконалення – повільний процес, але якщо ти здасися, це не пришвидшить його.

 

2. Короткі мотивуючі фрази та цитати з фільмів

цитати успішних людей з фільмів, мотиваційні вислови та фрази з фільмів

Фільми – це мистецтво. Хороший фільм вчить нас життя, дає яскраві приклади, вчить бути супергероями. Чи є у вас улюблений фільм? Мабуть є. За що ви його любите? Скоріш за все він надихає вас на щось. Чи там знімається крутий актор, який є для вас прикладом для наслідування role model, чи сам сюжет наштовхує на зміни у житті. Що б це не було, висновок один – з фільмів ми черпаємо мотивацію для нашого реального життя.

Натхненні фільмами ми підібрали мотиваційні фрази та короткі цитати на англійській мові, які пролунали з уст героїв популярних кінострічок:

 I guess it comes down to a simple choice. Get busy living, or get busy dying. – The Shawshank Redemption  Мені здається, все зводиться до простого вибору. Або живеш, або помираєш.
 Carpe diem. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary. – Dead Poets Society  Пам’ятай про смерть. (лат.) Ловіть можливість, хлопці. Зробіть своє життя надзвичайним.
 Oh yes, the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it. –The Lion King  О так, минуле може ранити. Але ти можеш або втікати від нього, або навчатись.
 Don’t ever let somebody tell you you can’t do something. You got a dream, you got to protect it. If you want something, go get it. Period. – Pursuit of Happyness  Навіть не смій дозволяти комусь казати тобі, що ти не зможеш чогось зробити. У тебе є мрія, ти повинен захищати її. Якщо ти хочеш чогось – піди і візьми це. Крапка.
 The more you know who you are, and what you want, the less you let things upset you. – Lost in Translation  Чим більше ти дізнаєшся хто ти і чого хочеш, тим менше ти розчаровуєшся.
 Don’t let anyone ever make you feel like you don’t deserve what you want. – 10 Things I Hate About You  Ніколи не дозволяй нікому змушувати тебе відчувати, що ти не заслуговуєш того, чого бажаєш.
 If you focus on what you left behind, you will never be able to see what lies ahead. – Ratatouille  Якщо ти фокусуєшся на тому, що залишилось позаду, ти ніколи не побачиш того, що попереду.
 Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. – The Imitation Game  Іноді ті люди, про яких ніхто нічого не знає, роблять те, що ніхто не може собі уявити.
 You need to learn how to select your thoughts just the same way you select your clothes every day. This is a power you can cultivate. If you want to control things in your life so bad, work on the mind. That’s the only thing you should be trying to control. – Eat, Pray, Love  Тобі потрібно навчитись обирати свої думки так, як ти обираєш одяг кожного дня. Це сила, яку ти можеш в собі розвинути. Якщо ти дуже прагнеш контролювати своє життя, працюй над своїм розумом. Це єдина річ, над якою тобі варто намагатись тримати контроль.
 Great men are not born great, they grow great. – The Godfather   Великі люди не народжуються великими, вони такими стають.
 It’s only after we’ve lost everything that we’re free to do anything. – Fight Club  

Тільки після втрати всього ми отримуємо свободу робити що заманеться.

3. Короткі цитати успішних людей

цитати успішних людей, мотиваційні вислови та фрази успішних людей

Успіх кожен з нас уявляє по-своєму, і в той же час всі ми прагнемо до нього. Щоб не збиватися зі шляху до своєї цілі, ось сильні мотивуючі фрази на англійській, сказані відомими людьми:

 If there is no struggle, there is no progress. – Frederick Dooglass  Немає боротьби – немає прогресу.
 If you want to fly, give up everything that weights you down. – Toni Morrison  Якщо ти хочеш злетіти, покинь усе, що тебе обтяжує.
 Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. – Albert Einstein  Той, хто ніколи не помилявся, ніколи не пробував нічого нового.
 Discipline is choosing between what you want now and what you want most. – Abraham Lincoln  Дисципліна – це вибір між тим, що ти хочеш зараз, і тим, що хочеш найбільше
 Don’t let the noise of other people’s opinions drown out your own inner voice. – Steve Jobs  Не дозволяйте шуму думок інших людей заглушити ваш власний внутрішній голос.
 Surround yourself with people who challenge you and push you to be your best self. – Bill Gates  Оточіть себе людьми, які кидають вам виклик і штовхають на те, щоб бути найкращою версією себе.
 If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you could be. – Maya Angelon  Якщо ти завжди намагаєшся бути нормальним, ти ніколи не дізнаєшся, яким дивовижним можеш бути.
 We may complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorn bushes have roses.  – Abraham Lincoln  Ми можемо скаржитись на те, що трояндові кущі мають колючки, або радіти, тому, що кущі з колючками мають троянди.
 The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts while the stupid ones are full of confidence. – Charles Bukowski  Проблема світу полягає в тому, що розумні люди сповнені сумнівів в той час, як дурні сповнені впевненості.
 Smart people learn from everything and everyone, average people from their experience, stupid people already have all the answers.  Мудрі люди вчаться від усього і всіх, посередні люди вчаться на своєму досвіді, дурні люди вже знають всі відповіді.
 Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one. – Bruce Lee  Не молись задля легкого життя, молись про силу, щоб витримати складне життя.
 What is defeat? Nothing but education; nothing but the first step to something better. – Bruce Lee  Що таке поразка? Нічого, крім навчання; нічого, крім першого кроку до чогось кращого.

 

Вивчаючи короткі фрази англійською, ви вбиваєте двох зайців одним пострілом – вдосконалюєте знання мови та мотивуєте себе (навіть для того ж вивчення іноземної мови).

Якщо стаття про мотивуючі цитати на англійській надихнула вас на навчання, звертайтесь до нас. Наші онлайн курси англійської nanoEnglish допоможуть визначити ваш рівень англійської.

Ми підберемо план навчання, який підходить саме вам!

Розвиток
avatar

Анастасія Пилат

31 Вподобань